Regulamin e-BOK

Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego dalej „e-BOK”) w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystywania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do usług (opcji) interaktywnych.

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Terminy użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:

 • Adad - Adad Systems Anna Podsiadło z siedzibą w Łodzi, 91-164 Łódź, przy ul. Cebertowicza 51, wpisaną do ewidencji Referatu Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź-Bałuty, Łudź ul. Zachodnia 47 pod numerem 12896, NIP 726-012-75-05, REGON 004343441.
 • e-BOK - Elektroniczne Biuro Obsługi klienta, prowadzony przez Adad w języku polskim serwis on-line www.adad.pl
 • Klient - Oznacza klienta indywidualnego lub instytucjonalnego
 • Klient indywidualny - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • Klient instytucjonalny - Osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
 • Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Adad w ramach e-BOK na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Login - Ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie e-BOK. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w e-BOK. Login składa się z …
 • Hasło - Ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie e-BOK. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w e-BOK. Hasło składa się z minimum 8 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter).
 • Administrator - Administratorem serwisu e-BOK jest Adad
 • Konto - Prowadzone dla Użytkownika przez Adad pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach…
 • Rejestracja - Procedura zakładania konta
 • Regulamin - Niniejszy regulamin Adad

§ 2

 1. e-BOK jest własnością Adad
 2. e-BOK dostępny jest na stronie internetowej www.adad.pl
 3. Funkcjonowanie e-BOK nadzoruje Administrator
 4. Użytkownikiem e-BOK może zostać każdy klient, który zakupi oprogramowanie TaxPro/Puzzle oraz dokona rejestracji w e-BOK
 5. Użytkowanie portalu e-BOK jest bezpłatne
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Adad.
  Zebrane dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług e-BOK i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi e-BOK. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.
 7. Podane przez Użytkowników dane osobowe Adad zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności

II. Rejestracja

§ 3

 1. Przed rejestracją w e-BOK Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rejestrując się, Klienta potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte.
 2. Zarejestrowanie klienta może nastąpić tylko drogą internetową
 3. Klient wypełnia formularz rejestracyjny umieszczony na stronie …
 4. Unikalność loginu Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, w przypadku błędu następuje powrót do formularza
 5. Po wypełnieniu i wysyłaniu przez Klienta drogą elektroniczną wypełnionego formularza następuje automatycznie przesyłanie informacji zwrotnej na podany adres e-mail, w celu potwierdzenia przez Klienta adresu e-mail. Kliknięcie przez użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza pełną rejestrację Użytkownika
 6. Każdorazowo przed procesem logowania dostępny jest aktualny regulamin e-BOK. Każdorazowe zalogowanie się Klienta w e-BOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu.
 7. Przy pierwszym logowaniu Klient dokonuje zmiany otrzymanego od Administratora hasła na własne. Użytkownik powinien przechowywać login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do e-BOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie login-u i hasła Użytkownika
 9. Po zalogowaniu się do e-BOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne
 10. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników e-BOK na każde jego żądanie zgłoszone pisemnie na adres Administratora

III. Korzystanie z usług e-BOK

§ 4

 1. Korzystanie z e-BOK jest możliwe za pośrednictwem loginu i hasła
 2. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji e-BOK:
  1. Pobieranie plików i aktualizacji oprogramowania
  2. Aktywacje oprogramowania
  3. Baza wiedzy
  4. Wsparcie techniczne
  5. Zgłoszenia serwisowe
  6. Forum on-line
  7. Ogłoszenia
  8. Podgląd rozrachunków
  9. Wymiana plików między biurem rachunkowym a jego podatnikami
 3. Część funkcjonalności dostępna jest tylko dla Klientów posiadających ważny abonament
 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Klienta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa
 5. Do poprawnego działania e-BOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookie oraz umożliwiająca nawiązanie połączenia szyfrowanego SSL.

§ 5

 1. e-BOK jest dostępny dla klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do e-BOk w związku z koniecznością prowadzenia okresowej konserwacji
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania e-BOK. O zmiana użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 3. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w e-BOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi
 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. Użytkownik nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@adad.pl. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, jak również o przedłużeniu terminu reklamacji (do 1 miesiąca w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

IV. Zakres odpowiedzialności

§ 6

 1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą e-BOK
 3. Za prawidłowe działanie e-BOK odpowiada Administrator. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu Użytkownika oraz hasła przyporządkowanego do loginu przez osoby trzecie, w szczególności wskutek nienależytego zabezpieczenia przez użytkownika dostępu do loginu i hasła przed osobami trzecimi.
 5. Administrator e-BOK nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem e-BOK
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędne dane wprowadzone przez siebie w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizować w wyniku tego za pomocą e-BOK

V. Postanowienia Końcowe

§ 7

Wymagania systemowe:

 1. Przeglądarka internetowa:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej
  2. Forefox w wersji 3 lub wyższej
  3. Google Chrome
  4. Opera w wersji 9 lub wyższej
 2. Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej
 3. Wyłączona obsługa JavaScript
 4. Włączona obsługa Cookies
 5. Monitor minimum 14” i rozdzielczość minimum 1024x768

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisu kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Nasze serwisy
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.